Thông báo kết quả công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2017 3/1/2018


Ngày 12/02/2018, Công an tỉnh ban hành Thông báo số 138/TB-CAT-PV28 về kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2017.

Nay trích nội dung thông báo Kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự; Chấm điểm, xếp loại đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 để cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cập nhật./.