Thư động viên của Giám đốc Công an tỉnh đối với cán bộ chiến sỹ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19