Từ 01/7/2021, đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu? Mất bao lâu?

Việc thực hiện đăng ký thường trú Luật Cư trú 2020 được rút ngắn thời gian so với Luật Cư trú 2006.


Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 13/11/2020 Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. Theo đó, từ ngày 01/7/2021 người dân có nhu cầu đăng ký thường trú, tạm trú thực hiện theo quy định sau:

* Đối với đăng ký thường trú (theo quy định tại Điều 22 Luật Cư trú 2020):

- Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (hiện hành, Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú 2006 quy định thời gian đăng ký thường trú 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong đó: Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Ví dụ: anh A ở Phường 1, Tp. Tân An, Long An, thì thực hiện đăng ký thường trú tại Công an Phường 1, Tp. Tân An, Long An. Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

* Đối với đăng ký tạm trú (theo quy định tại Điều 28 Luật Cư trú 2020):

- Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ví dụ: A đang ở tỉnh Khánh Hòa nhưng dự kiến sẽ tạm trú ở Phường 7, Tp.Tân An, Long An (nơi có đơn vị hành chính cấp xã) thì A có thể thực hiện đăng ký tạm trú tại công an Phường 7, Tp.Tân An, Long An. Thời hạn giải quyết cho việc đăng ký tạm trú này là 03 ngày làm việc nếu như hồ sơ đầy đủ và hợp lệ./.

Đức Thuận