Danh sách lãnh đạo Công an huyện, thị xã, thành phố tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Nguyễn Minh Sáng – Trưởng Công an thành phố Tân An.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

2. Cao Thăng Long – Trưởng Công an huyện Thủ Thừa.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

3. Nguyễn Văn Lưu – Trưởng Công an huyện Tân Trụ.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

4. Trương Nhật Minh – Trưởng Công an huyện Bến Lức.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

5. Thái Hữu Đức – Trưởng Công an huyện Cần Đước.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

6. Nguyễn Văn Quân – Trưởng Công an huyện Cần Giuộc.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

7. Nguyễn Sơn – Trưởng Công an huyện Đức Hòa.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

8. Trần Bình Trọng – Trưởng Công an huyện Đức Huệ.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

9. Lê Văn Phước – Trưởng Công an huyện Thạnh Hóa.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

10. Phan Văn Trường – Phó Trưởng Công an huyện Tân Thạnh.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

11. Lâm Văn Chương – Phó Trưởng Công an huyện Mộc Hóa.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

12. Lê Thanh Thủy – Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

13. Nguyễn Văn Lành – Trưởng Công an huyện Tân Hưng.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

14. Võ Văn Lộc – Phó Trưởng Công an thị xã Kiến Tường.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.

15. Lê Văn Gắt – Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành.

- Tiểu sử tóm tắt.

- Chương trình hành động.