Thông báo Kết quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 06/7/2018, Công an tỉnh ban hành Thông báo số 355/TB-CAT-PV28 về kết quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

Nay trích nội dung thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh để nắm, cập nhật./.