Người dân cần biết

Đề cương tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND những năm gần đây không đạt 100% chỉ tiêu được giao (năm 2017, 55,28%, năm 2018, 58,57%, năm 2019, 66,87%) trong khi nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ khá dồi dào.

Việc tuyển không đạt chỉ tiêu có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ công tác tuyên truyền, vận động còn nhiều hạn chế. Công dân chưa nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của việc thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Chưa có sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền vận động.

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Làm cho công dân nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ, quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND để có sự tự nguyện, tự giác.

* Nghĩa vụ quân sự là gì ?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân (khoản 1, điều 4, Luật Nghĩa vụ quân sự).

Trong phạm vi bài này chỉ đề cập đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân; công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và Quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ (Điều 6, Luật Nghĩa vụ quân sự).

Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

* Nghĩa vụ tham gia CAND là gì ?

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, CAND được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong CAND với thời hạn là 24 tháng (khoản 1 Điều 8 Luật CAND năm 2018). Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, địa vị pháp lý của công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được khẳng định như là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được coi như là thực hiện quân sự tại ngũ; thủ tục tuyển chọn và áp dụng chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được thực hiện như đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Vậy:

- Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ như thế nào ? (Điều 4, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND)

(1) Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhâp ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

(2) Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ (từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì chọn đến hết 27 tuổi; tuyển cho các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi; những địa phương khó khăn về nguồn tuyển có thể chọn đến hết 25 tuổi).

(3) Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật CAND năm 2018.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân; trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị CAND tiếp nhập đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Tiêu chuẩn tuyển chọn (Điều 5, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP)

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

(1) Có lý lịch rõ ràng;

(2) Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm;

(3) Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong CAND;

(4) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

(5) Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Hồ sơ tuyển chọn (Điều 6, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP)

Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nộp cho Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

(1) Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung UBND cấp xã) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

(2) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Trình tự tuyển chọn (Điều 7, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP)

Việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thực hiện theo các bước như sau:

(1) Công an cấp xã căn cứ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được giao trên địa bàn xã, tiến hành:

a) Tham mưu với UBND cùng cấp tổ chức thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an, UBND cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo;

b) Tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển (chiều cao, cân nặng, hình thể); báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ) của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Công an cấp huyện;

(2) Công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, như sau:

a) Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe mười lăm ngày;

b) Tổ chức thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện;

c) Báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND;

d) Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được Chủ tịch UBND cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ làm nhiệm vụ gì ?

Được học tập lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, huấn luyện một số kỹ năng chuyên sâu về quân sự, vũ thuật để có kiến thức, khả năng cần thiết tham gia vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

- Về chế độ chính sách:

Trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Cụ thể:

+ Chế độ, chính sách trong thời gian tại ngũ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được áp dụng như quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ (sau đây viết gọn là Nghị định số 27/2016/NĐ-CP); cụ thể như sau:

(1) Phụ cấp cấp bậc hàm

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được phong, thăng cấp bậc hàm nào thì được hưởng mức phụ cấp cấp bậc hàm đó theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; cụ thể:

Thượng sĩ    0,70; Trung sĩ: 0,60; Hạ sĩ: 0,50

Binh nhất:   0,45; Binh nhì: 0,40

(2) Chế độ phụ cấp thêm và chế độ phụ cấp khuyến khích

a) Chế độ phụ cấp thêm:

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 trở đi, hàng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng.

Chế độ phụ cấp thêm không áp dụng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang chờ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học tập ở các học viện, trường trong, ngoài CAND và các trường hợp khác.

b) Phụ cấp khuyến khích: Nữ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong thời gian tại ngũ, hàng tháng được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở.

(3) Một số chế độ, chính sách khác đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ

a) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện; được cấp 04 tem thư/ tháng, giá tem thư theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và được cấp cùng kỳ phụ cấp cấp bậc hàm hàng tháng.

b) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang phục vụ tại ngũ mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên, nếu vay tiền của Ngân hàng Chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật.

c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe thì được tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Công an và được cộng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành.

d) Thời gian hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ học tập tại các học viện, trường trong và ngoài lực lượng CAND được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm. Trong thời gian học tập tại các học viên, trường tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp cấp bậc hàm và các chế độ khác như đang trong thời gian tại ngũ (trừ chế độ phụ cấp thêm quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 3 Thông tư này).

Sau khi tốt nghiệp được xếp lương, thăng cấp bậc hàm theo quy định của Bộ Công an.

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ được tính nhân khẩu trong gia đình, được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác.

+ Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp (Điều 9, Nghị định số 70/1029/NĐ-CP)

(1) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong CAND thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường CAND theo quy định về tuyển sinh CAND, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

(2) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.

+ Chế độ chính sách khi xuất ngũ

Chế độ, chính sách khi xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được áp dụng như quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP; cụ thể như sau:

(1) Chế độ trợ cấp xuất ngũ: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ, ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội còn được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần: Cứ mỗi năm phục vụ trong lực lượng CAND (đủ 12 tháng), trợ trợ cấp bằng 02 tháng mức lương cơ sở (theo quy định của Chính phủ) tại thời điểm xuất ngũ, cụ thể:

Trợ cấp xuất ngũ 1 lần = số năm phục vụ tại ngũ  x  02 tháng mức lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ

Trường hợp thời gian phục vụ có tháng lẻ được tính hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần như sau:

- Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

- Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng mức lương cơ sở.

- Từ trên 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng mức lương cơ sở.

(2) Chế độ trợ cấp tạo việc làm: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

(3) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000đồng/ người, được đơn vị đưa về địa phương nơi cư trú hoặc thanh toán tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

(4) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng trở lên, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng.

(5) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được giải quyết xuất ngũ trước thời hạn cũng được thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định tại Điều này.

(6) Chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ

a) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trước khi tham gia nghĩa vụ CAND đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, khi xuất ngũ được tiếp nhận vào học tại các trường đó.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện quy định về hỗ trợ đào tạo nghề thì được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ Quốc gia về việc làm.

b) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trước khi tham gia nghĩa vụ CAND đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi xuất ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. Trường hợp cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp đó đã giải thể hoặc không có cơ quan, tổ chức cấp trên trực tíêp thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan cùng cấp để giải quyết việc làm.

c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trước khi tham gia nghĩa vụ CAND đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ, tổ chức đó có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; việc thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ do cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương nơi tổ chức kinh tế đóng bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm.

d) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm; thời gian tham gia nghĩa vụ CAND được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, tổ chức cơ sở kinh tế đó.

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ CAND khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

2. Trách nhiệm của UBND các cấp (Điều 13, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP)

(1) Trách nhiệm chung:

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện quy định về nghĩa vụ tham gia CAND trong nhân dân; chỉ đạo và thực hiện tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo quy định tại Điều 35 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở địa phương; vai trò tham mưu của cơ quan Công an các cấp và trách nhiệm của trưởng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, ấp, bản, làng, phum, sóc trong tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND;

c) Giao chỉ tiêu phù hợp với nguồn tuyển của từng địa phương. Phối hợp với đơn vị tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND bù đổi những công dân đã gọi thực hiện nghĩa vụ vào đơn vị Công an nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có);

d) Chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

(2) Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, UBND cấp huyện thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn.

(3) Trách nhiệm của UBND cấp huyện: Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, UBND cấp xã thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn.

(4) Trách nhiệm của UBND cấp xã: Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban chỉ huy quân sự phối hợp với Công an cấp xã tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng quy định, đủ số lượng, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả.

3. Trách nhiệm của ngành Công an (Công văn số 2267/BCA-X01 ngày 15/8/2019 của Bộ Công an)

Giám đốc Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả tuyển quân hằng năm trên địa bàn cấp tỉnh; Công an cấp xã, Công an cấp huyện chịu trách nhiệm trước Công an cấp tỉnh về kết quả tuyển quân trên địa phương xã, huyện; bổ sung kết quả tuyển quân là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua hằng năm đối với người đứng đầu và tập thể đơn vị. Nhưng nơi không tuyển đủ chỉ tiêu được giao hoặc có số lượng chiến sĩ mới không bảo đảm tiêu chuẩn phải bù đổi vượt quá 10% tổng số công dân nhập ngũ trên địa bàn (từng xã, huyện sẽ xem xét mức phân loại thi đua của Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã (nơi bố trí chính quy) và tập thể đơn vị.

Trường hợp hai năm liền trở lên không hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao, ngoài xem xét mức phân loại thi đua đối với tập thể Công an cấp huyện, Công an cấp xã (nơi bố trí chính quy), tuỳ tính chất, mức độ sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã theo quy định của Đảng và xem xét, kỷ luật theo Thông tư số 16/2016/TT-BCA ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ CAND.

Các đơn vị nhận quân phải chủ động rà soát nhu cầu và phối hợp với Công an cấp tỉnh nắm nguồn tại địa bàn trước khi đề xuất chỉ tiêu tuyển quân hằng năm của đơn vị mình theo quy định. Chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm tốt nhất nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập… để chiến sĩ yên tâm, gắn bó với đơn vị ngay từ những ngày đầu nhập ngũ. Nghiêm túc thực hiện cơ chế phối hợp trong tiến hành thủ tục tuyển, giao nhận quân theo quy định của Bộ trưởng. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định dẫn đến thiếu hụt quân số theo chỉ tiêu được giao, tùy tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, thủ trưởng và tập thể đơn vị trực tiếp tham mưu, đề xuất về công tác tuyển quân sẽ bị xem xét trách nhiệm như đối với đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ở địa phương.

Phòng Tổ chức cán bộ - Công an cấp tỉnh cần đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Công an cấp tỉnh tổ chức triển khai công tác tuyển quân hằng năm trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Quán triệt phương châm “hướng dẫn tại chỗ, rút kinh nghiệm tại chỗ”, trước mỗi đợt tuyển quân và trong thời gian tiến hành tuyển quân, Phòng Tổ chức cán bộ phải chủ động có kế hoạch và cử đại diện đến Công an cấp huyện, Công an cấp xã để nắm tình hình, trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công an cấp cơ sở trong thực hiện tuyển quân.

III. KẾT LUẬN

Việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, sự vào cuộc của ban, ngành, đoàn thể các cấp, CAND các cấp làm nồng cốt, làm cho mỗi công dân trong độ tuổi sẳn sàng nhập ngũ và gia đình họ nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Riêng đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, đồng thời mở ra cơ hội để các bạn trở thành chiến sĩ chuyên nghiệp trong lực lượng CAND.

Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn tại Hội trại tòng quân năm 2020./.

                                                        

Các tin khác:


     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 27/10/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0