Người dân cần biết

Thông báo trích nội dung Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

CHỈ THỊ

Số 09/CT-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động việc bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong những năm qua, thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng  bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn một bước về tổ chức; cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm hơn về chế độ, chính sách, trang bị công cụ hỗ trợ, trang phục, điều kiện bảo vệ; từng bước nâng chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.  

Tuy nhiên, tổ chức hoạt động của lực lượng  bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, hạn chế. Cấp ủy đảng, thủ trưởng một số cơ quan, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến lãnh đạo, quản lý, tổ chức hoạt động; việc bố trí địa điểm bảo vệ, đầu tư kinh phí, trang bị công cụ hỗ trợ, trang bị trang phục, chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp còn nhiều hạn chế chưa tương xứng. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ của lực lượng Công an có nơi, có lúc chưa sâu sát, chưa kịp thời. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp ở một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư số 08/2016/TT-BCA ngày 16/02/2016 của Bộ Công an Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc một số công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trọng tâm là: Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư số 08/2016/TT-BCA ngày 16/02/2016 của Bộ Công an Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo hoạt động lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong tình hình hiện nay.  

2. Chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo, quản lý, xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh về tổ chức. Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đúng theo quy định của pháp luật, Bộ Công an. Chú trọng việc rà soát, xử lý kịp thời những thành viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; ưu tiên tuyển chọn nhân viên bảo vệ có trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt để bổ sung vào lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và được tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ do ngành Công an tổ chức.

3. Đổi mới chương trình, nội dung bồi dưỡng, tập huấn pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt việc cung cấp thông tin về pháp luật và tình hình an ninh, trật tự cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định; chú trọng bồi dưỡng đạo đức, tác phong nghề nghiệp; nắm vững các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ; các phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, vận động, nắm tình hình an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đa dạng hóa tình thức tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của cơ quan, doanh nghiệp. Xây dựng, hoàn chỉnh bộ tài liệu huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Hướng dẫn lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; kịp thời đề xuất biện pháp xử lý. Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, biện pháp, kế hoạch công tác; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các quy định về lề lối làm việc, quy trình công tác của bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót ngay từ khi mới phát sinh.

5. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm của bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới trong lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các phong trào thi đua yêu nước khác; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Hàng năm, tổ chức xét khen thưởng, công nhận danh thi đua cho tập thể, cá nhân bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

6. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, gắn với việc kiểm tra, hướng dẫn việc tự chủ trang bị, sử dụng trang phục lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo Thông tư số 08/2016/TT-BCA ngày 16/02/2016 của Bộ Công an Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện đúng những quy định về mẫu trang phục, sao hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, biển hiệu, ký hiệu, mũ, quần màu tím than, áo xanh dương của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục và tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được chi trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, doanh nghiệp và được tính trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng trang phục lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

7. Thủ trưởng các sở, ngành, doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, cac đoàn thể, doanh nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị; báo cáo kết quả UBND tỉnh và Bộ Công an để nắm, chỉ đạo./.

Các tin khác:


     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 14/9/2021 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0