VKSND tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề 2020 2/20/2020

Ngày 14/02/2020, Đảng uỷ cơ sở VKSND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến để nghe Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Tham dự hội nghị có 66 cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.

Tại hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2020, các đại biểu đã nghe Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo giới thiệu 02 nội dung cơ bản đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Sau buổi học tập, quán triệt, Đảng ủy đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cá nhân, chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); cần chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Đề cao ý thức tự giác và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ./.

Minh Trang