Đảng ủy cơ sở Viện KSND tỉnh Long An tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 10/29/2019

Sáng ngày 25/10/2019, Đảng ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Pha - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, đồng chí Trương Văn Nghị - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng (46 đảng viên và 04 quần chúng) trong Đảng bộ.


Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Công Pha, triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm 05 nội dung cơ bản như: Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) (cương lĩnh 2011); Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh kế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình ngân sách nhà nước 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2020 - 2022; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Quang cảnh hội nghị.

Qua một buổi triển khai, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ được học tập, quán triệt đầy đủ những nội dung cơ bản của Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

Minh Trang