Danh sách công dân cấp hộ chiếu từ ngày 12-16/7/2021 7/14/2021

Click vào đây để xem Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 12/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 13/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 14/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 15/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 16/7/2021.