Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 05/7 đến 09/7/2021 7/6/2021

Click vào đây để xem Danh sách công dân cấp hộ chiếu ngày 05/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân cấp hộ chiếu ngày 06/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân cấp hộ chiếu ngày 07/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân cấp hộ chiếu ngày 08/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân cấp hộ chiếu ngày 09/7/2021.