Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 28/6 đến 02/7/2021 6/29/2021

Click vào đây để xem Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 28/6/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 29/6/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 30/6/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 01/7/2021.

Click vào đây để xem Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 02/7/2021.